Descriere Regulament:Protectia datelor personale - Politica de confidențialitate


Qholiday.ro colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu site-ul.


Astfel, pentru completarea formularelor pentru solicitarea unei oferte și a formularului de contact, se colecteaza numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon (opțional).

Datele furnizate voluntar de persoana interesată de serviciile QHoliday sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau după caz, telefonică, cu privire la oferta solicitată pentru care persoana vizată și-a manifestat interesul. În scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele și adresa de e-mail.

Qholiday poate sa colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către QHoliday pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților sai. De asemenea, poate colecta involuntar în alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.qholiday.ro, precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri și temeiuri legale)

QHoliday prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.qholiday.ro , în următoarele scopuri și temeiuri legale:

- în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile QHoliday sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte pentru traininguri/cursuri);

- în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, pentru trimiterea de newslettere, în format exclusiv electronic;

- în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite.

Prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.qholiday.ro  sau a inserării adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de QHoliday, fiecare utilizator sau după caz, client, și-a exprimat consimțământul ca QHoliday sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor naționale în vigoare;

În prelucrarea datelor cu caracter personal, QHoliday va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, QHoliday își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

QHoliday nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.qholiday.ro , cu excepția angajaților autorizați sau a persoanelor împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele QHoliday (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting și înregistrare domenii) sau în cazul în care obligația de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a QHoliday sau a angajaților acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoana vizată, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea QHoliday ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizează dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci cand prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea QHoliday.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să-și retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauza se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de QHoliday, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care QHoliday nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale QHoliday prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizată se va adresa QHoliday, prin operatorul care administrează locația respectivă, printr-o cerere formulată în scris și transmisă la sediul social/punctul de lucru corespunzător, sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa [email protected] .

Transmiterea comunicărilor de marketing de către QHoliday se efectuează prin diverse platforme de marketing, organizată în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în materie de protecție a datelor, inclusiv cu Regulamentul 679/2016, oferind posibilitatea dezabonarii în orice moment de la newsletterele transmise de QHoliday.

Datele cu caracter personale colectate prin intermediul site-ului www.qholiday.ro, prelucrate de QHoliday sunt retinute pana la dezabonarea din Newsletter a persoanei.
Modificarea Politicii de Confidențialitate


Dacă este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidențialitate, QHoliday va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta și completa privind datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

În situația în care se consideră ca drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: [email protected]; Pagina web: www.dataprotection.ro.


Actualizări la această politică


Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal va fi revizuită periodic, iar dacă este cazul, va fi actualizată.Cautam cele mai bune oferte